Główne nurty filozoficzne w wybranych epokach

Home » Główne nurty filozoficzne w wybranych epokach
Dwa ścierające się nurty filozoficzne – pomniki dwóch filozofów naprzeciwko siebie.

Kultura odegrała dużą rolę w rozwoju idei filozoficznych i powstawaniu nowych nurtów filozoficznych. Biorąc pod uwagę, że filozofowie próbują zrozumieć świat i jego sens poprzez samo rozumowanie, na ich pracę silnie wpływa również kontekst kulturowy. Każdy filozof jest kształtowany przez swoją własną kulturę i okres. Badanie głównych nurtów filozoficznych jest więc niezbędne do zrozumienia historii tej dyscypliny i jej ewolucji w czasie. 

Czym jest nurt filozoficzny?

Nurt filozoficzny to szkoła lub ruch, który reprezentuje pewien zestaw idei lub pewne podejście do badania świata i jego znaczenia. Nurty filozoficzne są zazwyczaj informowane przez określoną metodę lub ramy teoretyczne, co odróżnia je od siebie. Nurty filozoficzne mogą być identyfikowane w różnych czasach i miejscach według ich wspólnych cech i podejść. Jednocześnie różne nurty mogą się od siebie znacząco różnić, co utrudnia porównywanie ich w kategoriach. Jedynym sposobem na zrozumienie różnych nurtów i ich znaczenia jest studiowanie ich historii. 

Jak powstają nowe nurty filozoficzne?

Nurty filozoficzne wyłaniają się poprzez ciągły proces debaty i krytyki. Nowe idee powstają w reakcji na stare, w celu rozwiązania dostrzeżonych problemów lub luk w istniejącym myśleniu. Aby nowy prąd filozoficzny mógł się zakorzenić, musi zostać rozpowszechniony i zaakceptowany przez innych. Nowe idee muszą być przedstawione w odpowiedni sposób, muszą być akceptowalne i istotne dla danego czasu i miejsca. Wymaga to zdolności do skutecznego komunikowania się oraz umiejętności angażowania innych i przekonywania ich o przydatności swoich pomysłów. Podsumowując, nurty filozoficzne wyłaniają się z połączenia istniejących idei, kontekstu kulturowego i potrzeby świeżego myślenia.

Jakie są główne nurty filozoficzne?

  • Filozofia starożytna – epikureizm jest jedną z głównych zasad filozofii starożytnej. Nazwa tego kierunku pochodzi od 

jego twórcy Epikura (ok. IV-III w. p.n.e.). Epikureizm wychwala życie i ucieczkę od cierpienia. Epikurejska maksyma brzmiała „carpe diem”, czyli ciesz się chwilą. Wielbiciele głosili o cieszeniu się teraźniejszością i „najlepszym korzystaniu z życia”

  • Filozofia średniowieczna – w średniowieczu istniały trzy główne szkoły filozoficzne. Były to: augustynizm, tomizm i franciszkanizm. Św. Augustyn był „ojcem” augustynizmu. Charakterystyczną cechą tej filozofii jest dualistyczny pogląd na świat. Człowiek jest pojmowany jako istota skazana na nieustanne rozdarcie między tym, co ziemskie i niebiańskie. Tomizm to szkoła filozoficzna, która bierze swoją nazwę od imienia św. Tomasza. Tomizm jest filozofią w dużej mierze powiązaną z myślą stoicką. Według św. Tomasza człowiek jest jedną z tych istot, które mają swoje ściśle określone miejsce na skali wszystkich bytów. Franciszkanizm rozpoczął się od św. Franciszka. Święty głosił radość w świecie i uwielbienie Bożego stworzenia. 
  • Filozofia odrodzenia – renesans był zdominowany przez antropocentryzm, to znaczy człowiek był w centrum renesansowego światopoglądu. Wyjaśnia to maksyma
    Terencjusza, który powiedział: „Jestem człowiekiem i nic ludzkiego nie jest mi obce”

  • Filozofia pozytywizmu – w pozytywizmie ważny był organicyzm, pogląd filozoficzny, według którego społeczeństwo funkcjonuje jako organizm. Każda osoba ma w niej do spełnienia określone funkcje. To buduje bliskie relacje, które łączą społeczeństwo i jednostkę. Warto również wspomnieć o ewolucjonizmie, zgodnie z którym świat nieustannie się zmienia i stopniowo poprawia

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany